Σήματα και συστήματα για τεχνολόγους  Σήματα και συστήματα με MATLAB  Signals and Systems Laboratory with MATLAB


ΣύνδεσηΎλη κ Σκοπός Μαθήματος Σημάτων & Συστημάτων

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή σε Σήματα (Signals), Συστήματα (Systems) και Μετασχηματισμούς (Transforms), από τις βασικές μαθηματικές έννοιες μέχρι τις πρακτικές εφαρμογές. Είναι ένα σημαντικό μάθημα κορμού, που συνδέει εισαγωγικά μαθήματα όπως κυκλώματα  με πιο προχωρημένα μαθήματα που ασχολούνται με τηλεπικοινωνίες , συστήματα ελέγχου και πολλά άλλα. Αυτό το μάθημα καλύπτει την απαραίτητη ύλη για κατανόηση σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου (continuous-time signals and systems) αλλά και διακριτού χρόνου (discrete-time signals and systems) .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


I. Εισαγωγή [Introduction]
II. Σήματα και Συστήματα: Βασικές Έννοιες [Signals & Systems - Basics]
III. Συνέλιξη [Convolution]
IV. Μοντέλα Διαφορικών Εξισώσεων [Differential Equation Models] και Εξισώσεων Διαφορών.
V. Σειρές Fourier [Fourier Series] και Διακριτές σειρές Fourier
VI. Μετασχηματισμός Fourier [Fourier Transform]
VII. Απόκριση Συχνοτήτων και Διαγράμματα Bode [Frequency Response and Bode Diagrams]
VIII. Εφαρμογές Μετασχηματισμού Fourier - Φιλτράρισμα [Applications of Fourier Transform - Filtering]

IX. Μετασχηματισμός Laplace [Laplace Transform]

X. Μετασχηματισμός Ζ [ΖTransform]

XI. Εξισώσεις κατάστασης

 


Copyright © 2012 Signals & Systems